Algemene Verkoopsvoorwaarden

Laatste update van : 1 - oktober - 2016 (*)

 

  1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of op de bestelorder en ondertekend “voor akkoord” door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
  2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van Industry Parts Limburg BV, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
  3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
  4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
  5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt bedongen en vermeld op de factuur.
  6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
  7. Alle kosten gerelateerd aan een invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de koper. 
  8. Ingeval van aankopen via een internet webshop van Industry Parts Limburg BV heeft de koper het recht om van de aankoop af te zien gedurende 14 kalenderdagen volgend op de datum van levering van het product. De koper kan dit recht niet uitoefenen voor: a) goederen waarvoor voorafgaande prijsopgaves en orderbevestigingen uitgewisseld zijn tussen koper en Industry Parts Limburg BV. b) goederen waarvoor productspecificaties overhandigd zijn aan de koper, voorafgaand aan de aankoop c) goederen en diensten, gemaakt of uitgevoerd conform eigen specificaties van de koper. (maatwerk) d) goederen die reeds in productie genomen zijn e) goederen die zichtbare schade vertonen, niet te wijten aan fabricage.
  9. Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van Industry Parts Limburg.
  10. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of één ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd.
 
(*) Aanpassingen of uitbreidingen worden aangekondigd op offerte’s / facturen
Scroll naar boven